Przejdź do treści
BIP

Aktualności

31.12.2019

Nabór wniosków na zadania dotacyjne w roku 2020

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokumentów programowych obowiązujących w roku 2020 (Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2020, Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2020, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji zapraszamy m.in. organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje ochrony przyrody, instytucje kultury, a także edukacji ekologicznej, jako podmioty współkształtujące kulturę dbałości o środowisko.

ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:

stowarzyszenia, działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713),
fundacje, działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. – Ustawa o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491),
jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, działające na podstawie właściwych przepisów,
parki narodowe, działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) i inne instytucje ochrony przyrody,
muzea, działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, ze zm.) i inne instytucje kultury,
ogrody zoologiczne i botaniczne, działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) i inne instytucje edukacji ekologicznej,

występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy do realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania kultury dbałości o środowisko, w szczególności:

• przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedsięwzięć kulturalnych promujących postawy prośrodowiskowe, kształtowanie kultury dbałości o środowisko, w szczególności podejmowania decyzji konsumenckich z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych, a także podkreślających związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
• infrastruktury edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, w tym wyposażenia pracowni szkolnych, tworzenia miniogrodów botanicznych i miniarboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, a także tworzenia i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych,
• przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
• przedsięwzięć z zakresu popularyzacji zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy do realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody, w szczególności:

• przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona pomników przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
• przedsięwzięć z zakresu restytucji, reintrodukcji i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących i wsparcia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także zwalczania gatunków inwazyjnych,
• przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, takich jak tworzenie i rozwój pieszych i rowerowych ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych, wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji,
• przedsięwzięć z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i rozwoju terenów zielonych, w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu,
• przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego,
• przedsięwzięć z zakresu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i likwidacji ich skutków, w szczególności wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony przeciwpożarowej w lasach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy do realizacji przedsięwzięć, w szczególności:

• z zakresu popularyzacji zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

W ramach osi priorytetowej Synergia zapraszamy do realizacji przedsięwzięć, w szczególności:

• w dziedzinie ochrony atmosfery jako działań komplementarnych i wspierających realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze",
• z zakresu kształtowania postaw prośrodowiskowych i kultury dbałości o środowisko, w tym podkreślające związek między kulturą dbałości o środowisko, a stylem zdrowego trybu życia.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł.

SPOSÓB APLIKOWANIA O FINANSOWANIE
Wnioski o dofinansowanie na rok 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć do dnia 28 lutego 2020 r.
W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin) wniosek na obowiązującym formularzu. Obowiązujące formularze wniosków:
Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne
Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne
Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”. Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięć:
• polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
• związanych z edukacją ekologiczną,
• z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
• z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących.
W pozostałych przypadkach Fundusz udziela dotacji do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych.
Decyzja o wyborze przedsięwzięcia do finansowania będzie brała pod uwagę także uwzględnienie priorytetów horyzontalnych:
- wsparcie osiągnięcia wskaźników środowiskowych wynikających z obowiązujących norm prawnych krajowych i europejskich,
- dążenie do efektywnego wykorzystania finansowania ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności służących zmniejszania energochłonności i emisyjności gospodarki oraz rozwojowi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

powrót do listy

Rejestr zmian