Przejdź do treści
BIP

Aktualności

01.07.2019

Nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla projektów realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych", którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:
W ramach Programu dofinansowanie w formie pożyczki udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego (JST) i ich związkom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Rodzaje przedsięwzięć:
Wsparciem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej.

Z finansowania wyłączone są podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.
Przykładowe inwestycje, które mają szansę na wsparcie to: lokalne oczyszczalnie ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie; przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wykazujące zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą na obszarach, dla których udokumentowane będą dobre warunki do wprowadzenia ścieków do ziemi; sieć kanalizacji sanitarnej dla obszaru, gdzie gęstość zabudowy jest wystarczająca, by budowę można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną; podłączenia kanalizacyjne do budynków; ujęcia wody, stacje uzdatniania wody; sieć wodociągowa; podłączenia budynków do sieci wodociągowych.

Warunku dofinansowania:
1) pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
2) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.
3) oprocentowanie pożyczki zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%,
4) okres finansowania – nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
5) możliwość częściowego umorzenia pożyczki - 50% lub 30%, w zależności od sytuacji finansowej gminy, określonej w oparciu o publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (G)
• w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest mniejsza niż 1200, w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,
• w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200, w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.
Przedsięwzięcia będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczna alokacja środków w ramach Programu będzie uzależniona od postanowień podpisanej umowy o udostępnienie środków pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie.

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
Wnioski należy składać na właściwym formularzu, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin.

Formularze wniosków:
Formularz wniosku dla JST
Formularz wniosku dla podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST
Oświadczenie o braku wpisu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Oświadczenie o wysokości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien uwzględniać:

• informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych",

• dane dotyczące lokalizacji i rodzaju realizowanej inwestycji, korespondujące z zapisami Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu: Program priorytetowy

W kwestiach nieuregulowanych w Programie priorytetowym i ogłoszeniu o naborze wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla projektów realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK zastosowanie znajdują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 

powrót do listy

Rejestr zmian