Przejdź do treści
BIP

Aktualności

05.04.2019

Oferta finansowania dla jednostek prowadzących badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe

Nowe podejście Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie do współpracy z partnerami realizującymi działalność naukową.

W świetle dokumentów programowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obowiązujących w roku 2019 (Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2019, Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2019, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki stały się istotnym partnerem Funduszu w realizacji jego celów ustawowych.

Partnerzy
Do współpracy zapraszamy w szczególności:
- uczelnie,
- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736),
- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
- inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obszary współpracy
W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć:
1) edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,
2) edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
3) edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony bioróżnorodności i równowagi ekosystemów:
1) służących zachowaniu różnorodności biologicznej,
2) z zakresu restytucji i reintrodukcji gatunków, rehabilitacji zwierząt dziko żyjących i wsparcia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także zwalczania gatunków inwazyjnych,
3) z zakresu rozwoju rolnictwa ekologicznego,
4) z zakresu monitoringu przyrodniczego,
5) z zakresu ochrony i rozwoju ekosystemów obszarów zurbanizowanych,
6) dotyczących adaptacji do zmian klimatu, m.in. retencji wód oraz absorbcji CO2.

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z zakresu technologii przyjaznych środowisku naturalnemu:
1) dotyczących systemowych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej,
2) mających na celu zmniejszenie zużycia wody i emisji ścieków w przemyśle,
3) dotyczących technologii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,
4) dotyczących zwiększania udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł rozproszonych,
5) dotyczących rozwoju systemów kogeneracji wysokosprawnej,
6) dotyczących zwiększenia udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów,
7) dotyczących ograniczania i unikania emisji powierzchniowej,
8) dotyczących ograniczania i unikaniu emisji liniowej, w szczególności rozwoju transportu bezemisyjnego,
9) dotyczących odzysku energii z odpadów,
10) dotyczących ograniczaniu energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie,
11) dotyczących poprawie efektywności gospodarowania energią przez rozwój systemów magazynowania energii.

W ramach osi priorytetowej Synergia zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć:
1) finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych,
2) instytucji naukowych oraz projektów badawczych i badawczo-rozwojowych istotnych z punktu widzenia priorytetów ochrony środowiska, w szczególności dotyczących odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Sposób aplikowania o finansowanie

Nabór wniosków ma charakter ciągły. W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin) wniosek na obowiązującym formularzu.
Obowiązujące formularze wniosków:
Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
Formularz wniosku o dotację na realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska


Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”. Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych, m.in. na realizację przedsięwzięć:
1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących.


W pozostałych przypadkach Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych.

Zasady dotyczące naboru na realizację przedsięwzięć z zakresu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych - POBIERZ.

Decyzja o wyborze przedsięwzięcia do finansowania będzie brała pod uwagę także uwzględnienie priorytetów horyzontalnych:
- wsparcie osiągnięcia wskaźników środowiskowych wynikających z obowiązujących norm prawnych krajowych i europejskich, 
- dążenie do efektywnego wykorzystania finansowania ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności służących zmniejszania energochłonności i emisyjności gospodarki oraz rozwojowi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.


 

powrót do listy

Rejestr zmian