Przejdź do treści
BIP

Aktualności

05.04.2019

Oferta finansowania dla organizacji pozarządowych, społecznych, wyznaniowych

Nowe podejście Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie do współpracy z partnerami – organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

 

W myśl nowych dokumentów programowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obowiązujących w roku 2019 (Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania w roku 2019, Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2019, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) organizacje społeczeństwa obywatelskiego stały się istotnym partnerem Funduszu w realizacji jego celów ustawowych.

Partnerzy
Do współpracy zapraszamy w szczególności:
- stowarzyszenia, działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.),
- fundacje, działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. – Ustawa o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491),
- ochotnicze straże pożarne, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620),
- koła gospodyń wiejskich, działające na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
- jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, działające na podstawie właściwych przepisów.

Obszary współpracy
W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji i kultury ochrony środowiska:
1) edukacyjnych skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej,
2) dotyczących poprawy infrastruktury edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, w tym wyposażenie pracowni szkolnych, tworzenie miniogrodów botanicznych i miniarboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, a także tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych,
3) z zakresu kształtowania postaw prośrodowiskowych i kultury dbałości o środowisko, w tym podkreślające związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
4) kulturalnych promujące postawy prośrodowiskowe, kształtowanie kultury dbałości o środowisko, w szczególności podejmowania decyzji konsumenckich z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych, a także podkreślające związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
5) edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
6) edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych.

W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony bioróżnorodności i równowagi ekosystemów:
1) służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych, rezerwatach i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, w tym ochrona pomników przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
2) z zakresu restytucji i reintrodukcji gatunków, rehabilitacji zwierząt dziko żyjących i wsparcia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także zwalczania gatunków inwazyjnych,
3) mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w tym budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym,
4) z zakresu rozwoju rolnictwa ekologicznego, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach ochrony przyrody,
5) dotyczących kształtowania warunków i zasad gospodarki leśnej w lasach publicznych i prywatnych przy pełnym zachowaniu funkcji ekologicznych i społecznych lasów,
6) z zakresu monitoringu przyrodniczego,
7) z zakresu ochrony i rozwoju ekosystemów obszarów zurbanizowanych,
8) z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji parków i ogrodów zabytkowych.

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć z zakresu technologii przyjaznych środowisku naturalnemu:
1) dotyczących systemowych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w szczególności budowy, rozwoju i modernizacji lokalnych sieci kanalizacyjnych, w szczególności na terenach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, z możliwością realizacji zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę jako elementu uzupełniającego,
2) dotyczących budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, a także indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem efektywności ekonomicznej,
3) prowadzących do zwiększania udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł rozproszonych,
4) dotyczących budowy, rozwoju i modernizacji lokalnych sieci ciepłowniczych,
5) mających na celu zwiększenie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów,
6) służących ograniczaniu i unikaniu emisji powierzchniowej,
7) służących ograniczaniu i unikaniu emisji liniowej, w szczególności rozwój transportu bezemisyjnego,
8) służących odzyskowi energii z odpadów,
9) dotyczących ograniczania energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie, w tym wspieranie budownictwa niskoenergetycznego – inwestycji polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
10) służących poprawie efektywności gospodarowania energią przez rozwój systemów magazynowania energii,
11) dotyczących zakupu i wyposażenia pojazdów służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska.

W ramach osi priorytetowej Synergia zapraszamy w szczególności do realizacji przedsięwzięć:
1) finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych,
2) z zakresu kształtowania postaw prośrodowiskowych,
3) instytucji otoczenia biznesu, w szczególności z zakresu upowszechnienia wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sposób aplikowania o finansowanie

Nabór wniosków ma charakter ciągły. W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin) wniosek na obowiązującym formularzu.
Obowiązujące formularze wniosków:
Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na zadania inwestycyjne,
Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne,
Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
Dla naboru zastosowanie mają aktualne ,,Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”. Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych, m.in na realizację przedsięwzięć:
1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących.

W pozostałych przypadkach Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych.

Decyzja o wyborze przedsięwzięcia do finansowania będzie brała pod uwagę także uwzględnienie priorytetów horyzontalnych:
- wsparcie osiągnięcia wskaźników środowiskowych wynikających z obowiązujących norm prawnych krajowych i europejskich,
- dążenie do efektywnego wykorzystania finansowania ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności służących zmniejszania energochłonności i emisyjności gospodarki oraz rozwojowi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

powrót do listy

Rejestr zmian