Przejdź do treści
BIP

Aktualności

04.06.2019

Ogłoszenie o naborze do Programu Stypendialnego

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników) i nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w Programie Stypendialnym pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, zwanym dalej „Programem”.
Organizatorami Programu są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie ucznia wraz z nauczycielem do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej (liceum lub technikum) najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Celem Programu jest w szczególności:
1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
- realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
- edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
- promowania wzorowych postaw proekologicznych,
- dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,
- czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.
Uczeń biorący udział w Programie zobowiązany jest do wykonania przynajmniej jednego zadania spośród wskazanych w każdym z punktów I-V, zgodnie ze szczegółowym zakresem merytorycznym określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu Programu. W realizacji zadań przez ucznia bierze udział nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach.
Tytuł „Lider wiedzy i ochrony środowiska-stypendysta WFOŚiGW w Lublinie” oraz stypendium-nagrodę otrzymają uczniowie, którzy wykonają zadania przewidziane w Regulaminie oraz zdobędą co najmniej 50 punktów. Warunkiem przyznania nagrody dla nauczyciela jest otrzymanie nagrody przez ucznia, którego był opiekunem dydaktycznym.
Wypełnioną Kartę oceny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, wraz z dokumentacją umieszczoną na nośniku elektronicznym, stanowiącą potwierdzenie wykonania zadań przez uczniów oraz sprawozdań nauczycieli, należy przedłożyć do dnia 18 października 2019 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Osobą do kontaktu w sprawie Programu Stypendialnego pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest Pan Hubert Dach – Z-ca Kierownika w Zespole Ekspertów Ekologicznych, tel. 81 531 79 08, e-mail: hubert.dach@wfos.lublin.pl

Załączniki do pobrania:
Regulamin Programu Stypendialnego
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Szczegółowy zakres merytoryczny dla ucznia i nauczyciela.
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta oceny zadań wykonanych przez ucznia i nauczyciela.
 

powrót do listy

Rejestr zmian