Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.02.2020

Zaproszenie do składania ofert nabycia akcji WSK "PZL-Świdnik" S.A.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania ofert nabycia 24.511 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 2.375.490 do 2.400.000 Spółki działającej pod firmą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik” S.A.z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028780, o wartości nominalnej 10 zł za 1 akcję, stanowiących 0,18% w kapitale zakładowym Spółki. Ofertę nabycia akcji z podaniem ceny za 1 akcję należy składać na piśmie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy ulicy Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin, w zamkniętej kopercie opisanej: „Wstępna oferta wiążąca nabycia akcji spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Świdnik” S.A.”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2020 roku, do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Biura WFOŚiGW w Lublinie. Negocjacje obejmą wszystkie postanowienia wiążącej umowy sprzedaży akcji, w tym cenę akcji oraz termin i sposób zapłaty ceny.
 

Załącznik:

Procedura sprzedaży akcji Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Świdnik” S.A. w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia

powrót do listy

Rejestr zmian